Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hòa

VietNews

Khẩn trương giao chi tiết hết vốn kế hoạch năm 2022

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), đến nay, tổng số vốn kế hoạch năm 2022 các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân trong năm 2022 là 479.527,271 tỷ đồng, đạt 92,6% số vốn Thủ tướng giao. Số vốn chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 38.578,624 tỷ đồng, bằng 7,4% kế hoạch Thủ tướng giao.

Đối với số vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ của 12 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương, Bộ KH&ĐT kiến nghị Chính phủ giao Bộ KH&ĐT có văn bản yêu cầu các cơ quan trên cam kết lộ trình giao kế hoạch cụ thể, rà soát, điều chỉnh ngay cho các dự án chuyển tiếp đủ điều kiện giao vốn; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để giao ngay kế hoạch năm 2022. Trường hợp không điều chỉnh được, có văn bản gửi Bộ KH&ĐT đề nghị điều chỉnh cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác có nhu cầu. Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi, điều chuyển cho bộ, cơ quan trung ương và địa phương khác có nhu cầu trước ngày 30/6 năm kế hoạch theo đúng quy định.

Đối với vốn ngân sách địa phương, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, không thể điều chỉnh vốn ngân sách địa phương này cho các địa phương khác, Bộ KH&ĐT trình Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương này khẩn trương phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2022 cho các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm phân bổ kế hoạch vốn.

(Nguồn tin: https://baodauthau.vn/)

TỶ GIÁ